Các bạn tôi ở trên ấy

Các bạn tôi ở trên ấy S Ch L T P H P 24 B T K V T Y Nguy N C A Nh V N Nguy N Ng C Thi N Nhi N V Con Ng I T Y Nguy N V I N N V N H A Phong Ph , C O C Kh C H A R N T V I V N S Ng D Y V Th I Gian D I G N B V I T Y Nguy N, Nguy N Ng C Ch M N T Ng S U C A T Nh C Ch Con Ng I T Y Nguy N V V N H A T Y Nguy N Ph Ng Kho Ng, T Do, N Ng H U, Gi U T Nh Y U Th Ng. c s ch, th y c d y d v an i qu ch ng S ch vi t v T y Nguy n c s ch m nh a ph i v i B n ch n, nh p nh m kh ng y n, v l ng ch n r n ch a bao gi th c s g n T y Nguy n v t m hi u v T y Nguy n S n ng y m nh i th T y Nguy n m b c vi t kh ng c n n a Nh ng n m m i t tr ng, h c a L , T y Nguy n m nh c d y l kh i v t ch t, l m t v ng kinh t nh ng a d ng sinh h c, nh ng v a qu ng, nh ng n i n c ph , cao su v h ti u minh ch ng cho c m t v l ng t n c ta gi u v p V v n h a, con ng i y nh ng nh m ng i nh , r i r c v y u t nh ng ng i v ng s u v ng xa , c n c gi p T y Nguy n b c vi t l m t sinh th s ng v i nh ng tr m t ch v n h a, tri t l s ng th m s u Con ng i b c k v n l nh ng nh m nh nh ng dung d ng s c m nh c a m t kh i, m t c ng ng Nh ng k hi n m nh, x ng ng l ng i th y d y l i cho v n minh v c ch i x v i ng lo i v m t nhi n V a c v a c n m i N u u trong tr ng h c, m nh c h c v m t T y Nguy n nh v y, m nh b t ng y, b t ngu ch t
M i u nghe t a c t ng c c b n t i tr n y h m ch c c b n t i tr n tr n, tr n kia, tr n b n th Nh ng m kh ng ph i Tr n y t c l tr n n i, tr n T y Nguy n ch kh ng ph i tr n b n th l u r i m i m c 1 sai l m h i nh v y H n g m i u nh n tranh b a m th y kh ng n nh p g v i n i dung m nh t ng l v l p v n ngh s khu t n i c h t b i u ti n th l n m t ti ng r to u c ng t i m nh u, v ph i n n c c, ch c n bi t s ch vi t v ch g Kh ng ph i l 1 c ng tr nh nghi n c u c ch ch c a t c gi , m ch l t p h p nhi u b i vi t ng y tr n b o v ch Humans of T y Nguy n d o n y facebook r qu n i th nh ng c ng s c thu nh t, ghi ch p v t m l ng c a ng i vi t l m cho n i dung s ch kh ng kh c m y l i d n nh p c a 1 c ng tr nh nghi n c u th c s Ch nh v l t p h p b i vi t kh ng c so n theo d n g n n c i ba o n l p c u ch , l p t ng, l p n i dung v y c ng l h
Nguy n Ng c vi t b ng ch t m c t nh v i T y Nguy n T th m c t nh tinh di u , ng vi t m t t c ph m tham kh o v x h i h c gi tr.C u chuy n v nh ng l h i mang nh ng ngh a nh n sinh s u s c L b m p h t chi ng ch L Linh Noong b l i qu n o b c v o i s ng nguy n th y trong n a th ngC u chuy n v nh r ng d i nh m t ti ng chi ng , thi ng li ng truy n i C u chuy n v l a thi ng, v s p K panV ng i Ba Na th ch ch i, ch u ch i K l thay i ch i l ph i i ch i c th ng.T i y u T y Ng
c xong cu n s ch n y, t i l ng ng i i v x u h T i t h th n v i v n ki n th c h n h p c a m nh v m nh t m nh c sinh ra, t h th n tr c nh ng tri t l s ng h i h t c a b n th n, t h th n tr c nh ng nh ki n ng y x a, v h n ai h t, t h th n v b n th n m nh h a ra ch hi u g v tinh th n, con ng i, c i h n c a T y Nguy n c a n i m nh c sinh ra v l n l n su t 18 n m qua T i bi t ch c l m nh s c cu n s ch n y l i v o m t ng y n o kh ng xa, khi m nh ng hi u bi t v n i m nh sinh ra b t u c x y th m, b t u c vun p, ch kh ng ph i c m nh n b ng m t c i u thi u hi u bi t v tr n tr i nh th n y T i c nhi u cu n s ch v H N i, c ng t ng m y m i ch n y ch kia S i G n, u c ng r ng d n th n v o h t m nh hi u c v n h a, con ng i, hi u c c i h n c a n i Nh ng ngay t i ch nh m nh t l m t ph n m u th t c a m nh, l m t ph n linh h n c a m nh, t i l i ch a bao gi can m t m hi u c cu n s ch n y, t nhi n t i l i i hi u th m v ch nh m nh, v t nh c ch, suy ngh , b n ch t con ng i c a m nh C nh ng n i s v h nh u c vi t l i, v gi th n th nh hi n th c T y Nguy n, l n i s khi r ng b t n p
Tuy n t p c c b i b t k c a Nh v n Nguy n Ng c, hay Nguy n Trung Th nh C ng nh R ng X Nu hay t n c ng l n, Nguy n Ng c l nh v n c a T y Nguy n c C c b n t i tr n y hi u r v T y Nguy n, v c i ngu n c a s s ng Nh ng ngo i hi u v l ch s , a l , phong t c, Nguy n Ng c c n gi p ng i c hi u v nh n t nh th th i i, c i ng sai H a ra th ch ng ta th ng nghi ng v m c v n minh c khi l i c n v n minh h n, c i v n minh c i ngu n, v n minh t b n th n n Trong t c ph m, n i b t tr n c l c ch t c gi cao r ng,
T i kh ng bi t t i nh ng con ng i ngh s ch nh t i v ng t m nh s ng ng l m t i u thi u s t l n c a m nh.Nh ng con ng i ngh s th ch chu du v lang b t, nh ng con ng i s ng ngh thu t n bao gi ng i ta m i th i l m m o m v tr l i s nguy n th y cho ngh thu t nh C c b n t i tr n y v ang l m r t t t vi c n y Gi m c cu n n y tr c chuy n th m T y Nguy n c a m nh th c l h nh nh T y Nguy n s hi n l n r t kh c Nhi u tri t l s ng c kh o l o a v o t ng c u ch l i k c a b c Nguy n Ng c c m th y r t th m. B c Ng c gi p t i c 1 s t n tr ng ho n to n m i v i v n h a b n a c a c c t c ng i T y Nguy n T n tr ng, c m ph c, y u m n c i c ch m h k t n i v i t nhi n, v i nhau, v i cu c s ng.Mong l nh ng v p nh v y s c ng y h i sinh. M t s th u hi u s u s c v T y Nguy n c a Th y Nguy n Ng c M t cu n b t k xu t s c vi t v T y Nguy n