Magda.doc

Magda.docOsiemnastoletni Magd Poznajemy W Dramatycznym Okresie Ycia, Gdy Dowiaduje Si , E Jest W Ci Y Jak Dosz O Do Tego, E Zdolna I Pracowita Dziewczyna Wpad A W Tak Powa Ne Tarapaty Jak Prze Yje To Brutalne Wej Cie W Doros O Magda.doc To Pe Na Dramatyzmu, Ale I Epizod W Humorystycznych Oraz Wewn Trznego Ciep A, M Dra Powie O Dojrzewaniu Www.wp.pl Magda jest najlepsz uczennic w klasie, ale nie ma atwego ycia Ukochany ojciec zmar , a od tego czasu jej z e stosunki z matk jeszcze bardziej si pogorszy y Obie kobiety yj obok siebie c rka stara si nie wchodzi matce w drog , wype nia swoje obowi zki i nie wchodzi w g bsze tematy rozm w, by nie doprowadzi do kolejnej awantury lub r koczyn w Sytuacja Magdy staje si jeszcze bardziej skomplikowana gdy jej podejrzenia o konsekwencjach pierwszej, letniej mi o ci sprawdzaj si Jest w ci y D ugo sama yje z t tajemnic , a jej jedynym powiernikiem staje si D ord stary PC na dyskietki, w kt rym zaczyna prowadzi sw j dziennik.Czytelnik przenosi si we wczesne lata 90 prawie nikt nie ma dost pu do internetu, nie m wi c o telefonach kom rkowych, ale problemy nastolatk w wci s takie same Nieplanowana ci a to temat trudny, ale niestety wci powszechny Forma dziennika, w konwencji kt rego autorka utrzymuje ca powie , pozwala nam obserwowa etapy oswajania si Magdy z wiedz , e jest w ci y, powolnym akceptowaniem tego faktu, godzenia si z nim i odczuwania go Poza swoim stanem, Magda jest zwyczajn nastolatk , tegoroczn maturzystk , kt ra kocha si uczy , czyta ksi ki i chodzi do teatru Jednak jej ycie stopniowo ulega zmianie, a czytelnik ma wgl d do jej przemy le , obaw, a tak e ma ych codziennych rado ci.Skomplikowana i toksyczna relacja z
Super ksi ka Ciekawa, wci gaj ca i prawdziwa Nudny popis grafomanii Nierealistyczna bajka umacniaj ca szkodliwe stereotypy Przykre, e jest to lektura dla gimnazjalist w.