Một mình ở châu Âu (Bất Hạnh Là Một Tài Sản, #1)

Một mình ở châu Âu (Bất Hạnh Là Một Tài Sản, #1) Nh Ng Ng I N B , H Kh Ng M T M Nh Ng U Nhi N T I Paris, Venice, Rome, Florence H C Th L Sinh Vi N M I Ra Tr Ng, Mu N N Paris Vi T V N C Th L Ng I I Qua M T Cu C H N Nh N, Gi N Nh N L I C Th L Ng I B Y L U V N M N M I Ch I M I T Nh L N C A I M Nh V Mong N X Y Ra Ch U U Ho C H C Th , Nh T C Gi C A Cu N S Ch N Y, N Ch U U M T M Nh Du L Ch Nh M T Ng I Kh Ng Qu Kh , Kh Ng R Ng Bu C V H I Nh Ng C U H I B C Ngo T V T Nh Y U V H N Nh N Cu N S Ch N Y, H N C M T Cu N Du K V Nh Ng Ng Y Du Ngo N Qua C C Th Nh A M C Ch U U, C N L M T H Nh Tr Nh N I T M Xuy N Su T, Dai D Ng, V Kh Ng Ph I Kh Ng Au N.C Th Th Y I U , D U Ch Ng Ch U U M T M Nh. M nh m t g n 3 tu n c h t quy n s ch n y D M nh bi t, th l qu l u i v i m t bookworm, nh t l vi c c n ph i ch y ua v i Reading Challenge 2017 c a m nh n a Th th t, m t ph n m nh m t nhi u th i gian c quy n s ch n y l do 1 3 u cu n s ch c ph n h i l n x n, l l c m t c gi v n ch a n nh c l ch tr nh chuy n i c ng nh nh ng d ng c m x c v k ni m c a m nh c nh ng l n m nh u tranh t t ng li u c n n cho cu n n y v o m c DNF, nh ng t t nhi n, m nh kh ng l m M nh m t g n 3 tu n c h t quy n s ch n y D M nh bi t, th l qu l u i v i m t bookworm, nh t l vi c c n ph i ch y ua v i Reading Challenge 2017 c a m nh n a Th th t, m t ph n m nh m t nhi u th i gian c quy n s ch n y l do 1 3 u cu n s ch c ph n h i l n x n, l l c m t c gi v n ch a n nh c l ch tr nh chuy n i c ng nh nh ng d ng c m x c v k ni m c a m nh c nh ng l n m nh u tranh t t ng li u c n n cho cu n n y v o m c DNF, nh ng t t nhi n, m nh kh ng l m v y V l m t quy t nh s ng su t..2 3 ph n sau c a cu n s ch th qu th t l s t i hi n r t r n t v ch n th c v chuy n i c a m t con ng i v i t nh c ch
N u b n t ng r ng cu n s ch n y s l m t c m nang du l ch tr n ng p nh ng h nh nh, nh ng mi u t r c r v ch u u trong tr t ng t ng c a b n ch u u c k nh, ch u u p huy n ho c, ch u u hoa l , v ng gi , l ng m n, ngh t th , r ng r , h o hoa, th ng c trang ti p theo ng l ch u u c t t c nh ng i u , nh ng n c ng c c i kh ch u c a m t Venice ang l i t n, nh ng son ph n ph hoa c a nh ng di t ch b th ng m i ho , nh ng tay taxi l a o, nh ng n ch ng ngon N u b n t ng r ng cu n s ch n y s l m t c m nang du l ch tr n ng p nh ng h nh nh, nh ng mi u t r c r v ch u u trong tr t ng t ng c a b n ch u u c k nh, ch u u p huy n ho c, ch u u hoa l , v ng gi , l ng m n, ngh t th , r ng r , h o hoa, th ng c trang ti p theo ng l ch u u c t t c nh ng i u , nh ng n c ng c c i kh ch u c a m t Venice ang l i t n, nh ng son ph n ph hoa c a nh ng di t ch b th ng m i ho , nh ng tay taxi l a o, nh ng n ch ng ngon l nh, nh ng ng gi Ph p n ng t nh th ch t n t nh, nh ng g c khu t v m t m i c a m t ch u l c gi c i Cu n s ch n y ho n to n l m t s ghi ch p c nh n v m t chuy n du l ch n c v m c ch c nh n, nh ng nh ng tr i nghi m c a t c gi c ng ch nh l nh ng g chung nh t m m i con ng i t ng, ang, ho c mong mu n c c M t chuy n i nh th , g p nh ng ng i c t t nh m t l i s ng t nhi n , nh ng ng i b n c ng ph ng t m i n i v i m i ho n c nh, n
y l quy n u ti n c a Phan Vi t m m nh c th t t khi c quy n u ti n m l i ch cho 1 sao b i v nh th c l m nh s kh ng t m c quy n n o do t c gi n y vi t n a nghe n i Phan Vi t h nh nh c nhi u fan l m tuy nhi n, c l m nh ch n nh m s ch b t u m t ng i vi t v nghe n i Phan Vi t l t c gi t ng o t gi i, v c c t c ph m thu c lo i u tay l truy n h c u nh Ti ng ng i hay Ph phi m truy n c n lo i n y t c M t m nh Ch u u , v N c M N c M y l quy n u ti n c a Phan Vi t m m nh c th t t khi c quy n u ti n m l i ch cho 1 sao b i v nh th c l m nh s kh ng t m c quy n n o do t c gi n y vi t n a nghe n i Phan Vi t h nh nh c nhi u fan l m tuy nhi n, c l m nh ch n nh m s ch b t u m t ng i vi t v nghe n i Phan Vi t l t c gi t ng o t gi i, v c c t c ph m thu c lo i u tay l truy n h c u nh Ti ng ng i hay Ph phi m truy n c n lo i n y t c M t m nh Ch u u , v N c M N c M m m nh ch a k p c kh ng bi t x p v o th lo i n o kh ng ph i l lo i s ch h ng d n du l ch ki u Lonely Planet n u b n i du l ch n m t mi n t l , b n n m i th ng tin v kh ch s n, qu n n, nh h ng v.v., c c th m c c t i li u tham kh o v l ch s , a l , v n h a, ch nh tr v.v., th sau khi i v , b n r t c th tr th nh m t t c gi c a Lonely Planet v nh nhu n b t in s ch royalty c th s b l i chi ph du l ch, m v n c n d d ti n c th i th m n c kh c v vi t m t cu n kh c y c ng kh ng ph i l lo i du k gi p c gi , nh ng ng i ch a t ng qua nh ng mi n t l , c th c ng tr i nghi m v i ng i vi t v nh ng c m nh n i v i con ng i, v ng t m n
L i m t cu n s ch n a khi n c i ch n m nh ng a ng y v tinh th n th s i s c.Kh ng gi ng v i nh ng cu n s ch n i v du l ch kh c, M t m nh ch u u ch a ng y nh ng kh a c nh v s c th i, nh ng suy ngh v t nh c m, c x u v t t, trong m t chuy n du l ch, c bi t l i l m t chuy n du l ch m t m nh Paris kh ng ph i ch l kinh nh s ng hoa l v i nh ng Notre Dame hay v n Luxembourg n a, c n l h nh nh nh ng qu ng l n tu i t n t nh v v p, nh ng ng i b n h ng v i v m t khinh L i m t cu n s ch n a khi n c i ch n m nh ng a ng y v tinh th n th s i s c.Kh ng gi ng v i nh ng cu n s ch n i v du l ch kh c, M t m nh ch u u ch a ng y nh ng kh a c nh v s c th i, nh ng suy ngh v t nh c m, c x u v t t, trong m t chuy n du l ch, c bi t l i l m t chuy n du l ch m t m nh Paris kh ng ph i ch l kinh nh s ng hoa l v i nh ng Notre Dame hay v n Luxembourg n a, c n l h nh nh nh ng qu ng l n tu i t n t nh v v p, nh ng ng i b n h ng v i v m t khinh kh nh coi kh ch h ng nh k t i n hay b u kh ng kh ng p tr n kh i thu c l khi c m nh h i b t ng v i u n y Hay v ngo i t i t n, nh n nh p c a Venic
S c r t nhi u ng i th ch Phan Vi t D nhi n m nh c ng th ch nh ng l do m nh cho cu n s ch n y 3 sao ch n gi n b i v m nh s kh ng bao gi n ch u u v i 1 tr i tim hoang mang v m t chuy n t nh s p tan v Ch u u l i ru v nh ng ph t gi y tu i tr m nh th t v ng v c m th y b l a d i ch u u m ch c paris c v m t t o copenhagen l sao th chuy n i l i c n r t t nh t c l t c gi l n tu i n n kh ng c n s ng ng cu ng, hoang d v b t c n c a tu i tr nh ng th s em l i m u
1st review after 3rd times reading 1 M t m nh ch u u cho t i th y s h nh ph c trong c i m t m nh 2 Nh ng suy ngh th ng tr c, nh ng n c th l i tr th nh tri t l s ng T i c 3 l n ch nh th c c i c l i M t m nh ch u u , v trong c 2 l n c i m t m nh.Trong 2 l n , Phan Vi t i xuy n su t v i t i trong t nh tr ng b n th n u kh ng
C nh ng cu n s ch m ch c i t n c ng th y cu n h t, h a h n s cho b n r t nhi u i u m b n mong ch Tuy t i kh ng c g d nh d ng n s c u kh ch th i th ng D ng nh cu n s ch n y t c gi vi t cho ri ng m nh, kh ng ph i xu t b n v t nh c v m t l do n o l t ra ngo i c ng ch ng B n kh ng nh l n cu i khi n o c m t cu n s ch Hay s c i v i b n l m t th i quen, m t ph n c a cu c s ng C th trong th i bu i n y khi th i gian qu nh v ng, ai c ng t t b t b n r n, ngo C nh ng cu n s ch m ch c i t n c ng th y cu n h t, h a h n s cho b n r t nhi u i u m b n mong ch Tuy t i kh ng c g d nh d ng n s c u kh ch th i th ng D ng nh cu n s ch n y t c gi vi t cho ri ng m nh, kh ng ph i xu t b n v t nh c v m t l do n o l t ra ngo i c ng ch ng B n kh ng nh l n cu i khi n o c m t cu n s ch Hay s c i v i b n l m t th i quen, m t ph n c a cu c s ng C th trong th i bu i n y khi th i gian qu nh v ng, ai c ng t t b t b n r n, ngo i l t net c tin t c th vi c c m n m t quy n s ch l s xa x B n thu c v o nh m n o c ng kh ng quan tr ng, nh ng ch c ch n cu n s ch n y c a t c gi Phan Vi t c g i H N i sinh n m 1978, t t nghi p i h c Ngo i th n
Th t ra t i ch n c cu n s ch n y v ti u B t h nh l m t t i s n ch kh ng ph i m y d ng M t m nh ch u u kia T i t m mu n bi t c i c ch m ch coi b t h nh l m t v t s h u l nh th n o N u m i ng i th ch c tr i qua c m gi c l ng l ng c a s h nh ph c khi m ch m trong nh ng c u ch tuy t m v c nh p ch u u th xin ng c m cu n s ch n y l n c, r i l i c m t c i nh n qu phi n di n v s ghi ch p c a Phan
Ph i n i th t, m nh kh ng th ch c ch h nh v n c a Phan Vi t y th nh ng m nh c cu n n y r t nhanh v c bi t l c n u th y th m n , th nh tho ng l i c nh ng chi ti t l m m nh c c k t m c, v d th n y nh ng ng i n y gi ng ng i M h n l ng i Paris Ngh a l h b o R t nhi u nh ng c i b ng bHay l khi ch Phan Vi t c n h t b t ph